1 - 1 of 1

  • mashke

    n. Alcoholic beverage (typically vodka or whiskey).